Borderterrierikerho – Borderterrierklubben ry:n säännöt

 

Hyväksytty Borderterrierikerhon vuosikokouksessa 28.12.2017. Säännöt astuvat voimaan 5.1.2018.

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Borderterrierikerho – Borderterrierklubben ry, josta näistä säännöissä myöhemmin käytetään nimitystä Yhdistys, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko maa.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäsenyhdistyksenä edistää borderterrierien terveyttä, kasvatusta, jalostusta ja käyttöä sekä edistää jäsenten tietämystä kenneltoiminnasta ja koiraharrastuksista.

 Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

 • tekemällä Yhdistyksen tarkoitukseen kuuluvaa valistustyötä
 • harjoittamalla julkaisutoimintaa ja järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia
 • antamalla neuvoja ja opastusta jäsenilleen
 • kannustamalla virallisiin terveystarkastuksiin
 • järjestämällä koiranäyttelyitä ja kokeita
 • harjoittamalla jalostusneuvontaa
 • levittämällä tietoa kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa
 • tekemällä rotua ja sen ominaisuuksia tunnetuksi Suomessa
 • edistämällä yhteistoimintaa rodun harrastajien kesken
 • seuraamalla koti- kuin ulkomaista kenneltoimintaa ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita
 • harjoittamalla yhteistoimintaa koti- kuin ulkomaisten keskusjärjestöjen ja kennelyhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi Yhdistys voi omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä muodostaa rahastoja ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa kioski- ja kahvilatoimintaa.

4§ Yhdistyksen kielet
Yhdistyksen toiminnassa voidaan käyttää molempia kotimaisia kieliä kuitenkin siten, että Yhdistyksen julkaisut, kiertokirjeet ja kokouspöytäkirjat laaditaan suomen kielellä sekä käännetään tarvittaessa ruotsin kielelle.

5§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseninä voivat olla sekä yksityiset henkilöt että rotua harrastavat rekisteröidyt Yhdistykset. Yksityiset henkilöt ovat vuosi-, perhe, ainais- tai kunniajäseniä ja rekisteröidyt Yhdistykset vuosijäseniä. Kasvattaja voi ilmoittaa pennun ostajan Yhdistyksen jäseneksi tämän suostumuksella.

Perhejäseneksi hyväksytään vuosijäsenen kanssa samassa taloudessa asuva puoliso, avopuoliso, rekisteröidyn parisuhteen osapuoli ja lapsi. Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt Yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hyväksyä Yhdistyksen hallituksen puheenjohtana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniajäsen ja -puheenjohtaja valitaan hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella Yhdistyksen kokouksessa. Kunniapuheenjohtajia voi samalla kertaa olla vain yksi.

Henkilöjäsenen jäsenyys alkaa ensimmäisestä maksetusta jäsenmaksusta ja hallituksen hyväksyttyä jäsenyyden. Jäseneksi voi liittyä kesken toimintavuotta. Kun Yhdistykseen kuulumaton osallistuu Yhdistyksen järjestämään toimintaan, hänen katsotaan osallistumisellaan sitoutuvan noudattamaan Yhdistyksen sääntöjä ja ohjeita.

6§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Vuosi- ja perhejäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun. Ainaisjäsenen jäsenmaksu suoritetaan kertakaikkisena. Kunniajäseneltä ja -puheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

Vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous kullekin jäsenryhmälle erikseen.

7§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä kirjallisella ilmoituksella hallitukselle. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi kolmen (3) kuukauden kuluttua jäsenmaksun laiminlyömisestä.

Jos jäsen toimii Yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien tapojen tai eläinsuojelulakien vastaisesti tai hänet on erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:stä, on Yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet Yhdistyksestä. Erottamiseen tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös. Erotetulla jäsenellä on oikeus saada erottamisasia Yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti Yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan, kuitenkin viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen vuosikokousta.

8§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa Yhdistyksen kokouksen valitsema hallitus, johon kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä, jotka valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan osalta toimikaudet on rajattu kolmeen (3) yhtäjaksoiseen kauteen. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi varapuheenjohtajan sekä voi nimetä eri toimikuntien puheenjohtajat. Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja/tai muut tarvittavat toimihenkilöt. Jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksi jäsentä. Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauttaan, Yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen läsnäollessa. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen jäsenten on oltava Yhdistyksen henkilöjäseniä.

9§ Hallituksen tehtävä
Hallituksen tehtävä on:

 • toimia Yhdistyksen tarkoituksen toteuttajana
 • kutsua Yhdistys kokouksiin ja valmistaa kokouksille esitettävät asiat sekä panna täytäntöön Yhdistyksen kokousten päätökset
 • päättää jäsenyyksistä; liittymisistä ja eroanomuksista sekä mahdollisista erottamisista
 • edustaa Yhdistystä, tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata Yhdistyksen puolesta
 • määrätä Yhdistyksen edustajat tehtäviin, jotka ovat hallituksen hoidettavia
 • hoitaa Yhdistyksen kirjeenvaihtoa ja muut juoksevat asiat sekä huolehtia varainhoidon, kirjanpidon, hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä

Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja asioita. Toimikunnat voivat olla määräaikaisia tai tiettyä tehtävää varten. Yhdistyksen hallitus voi kutsua toimikuntien edustajat hallituksen kokouksiin. Heillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Hallitus vastaa toimikuntien päätöksistä. Toimikunnilla on hallitukselle raportointivelvollisuus.

10§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan Yhdistyksen nimen pankki- tai muissa raha-asioissa.

11§ Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen laatiman toimintakertomuksen ohella esitettävä Yhdistyksen toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen Yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kokoukselle osoitettu tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään viisi päivää ennen kevätkokousta.

12§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen:

syyskokoukseen loka–joulukuussa ja kevätkokoukseen helmi–huhtikuussa.

Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, kun Yhdistyksen kokous niin päättää, hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti vaatii, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten.

Kokouksessa on jokaisella 16 vuotta täyttäneellä Yhdistyksen henkilöjäsenellä yksi ääni. Lisäksi hän voi edustaa valtakirjalla yhtä (1) muuta henkilöjäsentä. Jäsenyhdistyksen valtuuttamalla edustajalla on oikeus käyttää yksi ääni. Kokouksissa äänestetään avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei lippuäänestystä vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Tällöin valtakirjaa ei voi käyttää.

Yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta ei ole jäsenellä, joka ei ole täyttänyt 16 vuotta.

13§ Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhdistyksen Internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta tai kutsut kokouksiin toimitetaan jäseniille kirjallisesti sähköpostilla tai postitse viimeistään viikkoa ennen kokousta.

14§ Varsinaisten kokousten kokousasiat
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Hyväksytään hallituksen laatimat toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimikaudelle
 • Määrätään vuosi-, perhe- ja ainaisjäsenten, kasvattajan liittämän jäsenen sekä jäsenyhdistysten jäsenmaksujen suuruus tulevana toimikautena
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle tulevalle toimikaudelle.
 • Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta ja sama puheenjohtaja voi tulla valituksi yhtäjaksoisesti kolmelle (3) toimikaudelle. Varsinaisten jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta ja jäsen voi tulla valituksi yhtäjaksoisesti kahdelle (2) toimikaudelle.
 • Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan tulevan toimikauden hallintoa ja tilejä
 • Päätetään Yhdistyksen asiainhoitoon liittyvistä palkkioista ja korvauksista
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään Yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja siihen perustuva selostus Yhdistyksen taloudesta edellisenä toimintavuonna sekä toiminnantarkastajien lausunto
 • Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta Päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin Yhdistyksen hallinto ja toiminnantarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta
 • Valitaan ehdokkaat Suomen Kennelliitto – Finska kennelklubben ry:n valtuustoon ja muihin vastaaviin tehtäviin
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15§ Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muutosehdotus on jätettävä hallitukselle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen sitä kokousta, jossa asia halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna Yhdistyksen kokoukselle.

Jotta muutosehdotus tulisi hyväksytyksi, sitä tulee kannattaa kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa kummassakin kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

16§ Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamiseen tarvitaan kahden perättäisen vähintään kuukauden väliajoin pidetyn Yhdistyksen kokouksen päätös. Purkamispäätökseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosa (3/4) annetuista äänistä kummassakin kokouksessa. Yhdistyksen purkautuessa käytetään Yhdistyksen varat Yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.