Kerhon säännöt

Borderterrierikerho - Borderterrierklubben r.y.

Säännöt


Yhdistyksen nimi on Borderterrierikerho - Borderterrierklubben. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko maa.


Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y:n jäsenyhdistyksenä edistää borderterrierien kasvatusta, jalostusta ja käyttöä sekä toimia näiden koiraharrastusten edistämisessä.


Yhdistyksen toiminnassa voidaan käyttää molempia kotimaisia kieliä kuitenkin siten, että yhdistyksen julkaisut, kiertokirjeet ja kokouspöytäkirjat laaditaan suomenkielellä sekä käännetään tarvittaessa ruotsin kielelle.


Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

 1. tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittamalla julkaisutoimintaa ja järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, antamalla neuvoja ja opastusta jäsenilleen sekä järjestämällä koiranäyttelyitä ja kokeita,
 2. harjoittamalla jalostusneuvontaa,
 3. levittämällä tietoa kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa,
 4. seuraamalla kenneltoimintaa niin koti- kuin ulkomailla ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita sekä
 5. harjoittamalla yhteistoimintaa niin koti- kuin ulkomailla olevien keskusjärjestöjen ja kennelyhdistysten kanssa


Yhdistyksen jäseninä voivat olla sekä yksityiset henkilöt että rekisteröidyt yhdistykset. Yksityiset henkilöt ovat vuosi-, kanta-, perhe- tai kunniajäseniä ja rekisteröidyt yhdistykset vuosijäseniä. Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäsen valitaan hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella yhdistyksen kokouksessa. Vuosi- ja perhejäsen suorittavat vuosittain jäsenmaksun. Kantajäsenen jäsenmaksu suoritetaan kertakaikkisena. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta ei ole jäsenellä, joka ei ole täyttänyt 12 vuotta.


Jos jäsen haluaa erota kerhosta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi kuuden (6) kuukauden kuluttua jäsenmaksun laiminlyömisestä.

Jos jäsen jättää suorittamatta jäsenmaksunsa, toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien tapojen vastaisesti tai on erotettu Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y:stä, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Erottamiseen tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös. Erotetulla jäsenellä on oikeus saada erottamisasia yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa erottamisestaan tiedon saatuaan.


Yhdistys voi omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä muodostaa rahastoja ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa kioski- ja kahvilaliikettä.


Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen laatiman toimintakertomuksen ohella esitettävä yhdistyksen tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kokoukselle osoitettu tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään viisi päivää ennen kevätkokousta.


Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen:

 • syyskokoukseen loka-joulukuussa ja
 • kevätkokoukseen helmi-maaliskuussa.

Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta vaatii, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Kutsut kokouksiin toimitetaan kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen kokousta tai ilmoittamalla jäsenlehdessä viimeistään viikkoa ennen ilmestyvässä numerossa.

Kokouksessa on jokaisella yksityisellä äänioikeutetulla jäsenellä yksi ääni. Jäsenyhdistyksen valtuuttamalla edustajalla on oikeus käyttää kutakin siihen kuuluvien henkilöjäsenten täyttä kymmenlukua kohti yksi ääni. Kokouksissa äänestetään avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei lippuäänestystä vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

10§

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. määrätään vuosi-, perhe- ja kantajäsenten sekä jäsenyhdistysten jäsenmaksujen suuruus tulevana toimikautena,
 2. hyväksytään hallituksen laatimat toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintakaudelle,
 3. valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja jäsenet tulevalle toimikaudelle,
 4. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan tulevan toimikauden hallintoa ja tilejä,
 5. päätetään jäsenlehteen ja muihin julkaisuihin liittyvistä asioista,
 6. päätetään yhdistyksen asiainhoitoon liittyvistä palkkioista ja korvauksista sekä
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja siihen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta edellisenä toimintavuonna sekä tilintarkastajien lausunto.
 2. vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta
 3. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta sekä
 4. valitaan ehdokkaat Suomen Kennelliitto - Finska kennelklubben ry:n valtuustoon ja muihin vastaaviin tehtäviin
 5. käsitellään muut hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat. Pöytäkirjan tarkastuksen toimittavat sitä varten valitut kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

11§
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen kokouksen valitsema hallitus, johon vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksi jäsentä. Erovuorot ratkaistaan yhdistyksen ensimmäisen toimintavuoden aikana kaikkien hallituksen jäsenten osalta ja sitten vuoron mukaan. Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimintakauttaan, yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi toimintakaudeksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen läsnä ollessa. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä taloudenhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen pankki- tai muissa raha-asioissa.

12§
Hallituksen tehtävä on:

 1. toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttajana,
 2. kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa kokouksille esitettävät asiat sekä panna täytäntöön yhdistysten kokousten päätökset,
 3. edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata yhdistysten puolesta sekä
 4. määrätä yhdistyksen edustajat tehtäviin, jotka ovat hallituksen hoidettavia.

13§
Näiden sääntöjen muutosehdotus on jätettävä hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen sitä kokousta, jossa asia halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokoukselle.
Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa kummassakin kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

14§
Yhdistyksen purkamiseen tarvitaan kahden perättäisen vähintään kuukauden väliajoin pidetyn yhdistyksen kokouksen päätös. Purkamispäätökseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosa (3/4) annetuista äänistä kummassakin kokouksessa. Yhdistyksen varat luovutetaan tällöin jollekin kennelasiaa edistävälle rekisteröityneelle yhdistykselle.

15§
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa säädetään.