Borderterrierikerholta valtuustoaloite Kennelliiton hallitukselle syysvaltuuston käsiteltäväksi

 

Borderterrierikerhon hallitus on tehnyt Suomen Kennelliiton hallitukselle valtuustoaloitteen käsiteltäväksi syysvaltuuston kokouksessa 26.11.2016. 

Esitämme, että Suomen Kennelliitto ry:n valtuusto päättää, että koiran kauppaa, yhteisomistajuutta ja/tai jalostuskäyttöä koskevissa sopimuksissa käytetään joko Kennelliiton valmiita lomakkeita tai sopijapuolien yhdessä laatimaa, kirjallista sopimusta.

Perustelemme aloitetta seuraavasti:   
 
Suomessa on lakeihin perustuva sopimusvapaus kahden yksityishenkilön sekä yksityishenkilön ja elinkeinoharjoittajan välillä. Samainen sopimusvapaus tulee koskea myös kauppaa, jonka kohteena on koira. Katsomme, että niin koiran myyjä kuin ostajakin ovat tasavertaisessa asemassa toisiinsa nähden, eikä ostajaa voida pitää niin sanottuna heikompana osapuolena.
 

Koirakauppa katsotaan irtaimen esineen kaupaksi, jota säädellään joko kauppa- tai kuluttajansuojalailla riippuen sopimuskumppanien asemasta.
Eläinsuojelulaki on tehty eläinten, myös koirien, kohtelun ja olojen valvomiseksi. 
 
Kennelliitto ei ole tuomioistuin, mahdolliset riitatapaukset käsitellään käräjäoikeudessa.
                       
Mielestämme on erinomaista, että Kennelliitolla on valmiita sopimuspohjia sekä suosituksia kasvattajan ja koiranostajan väliseen kauppaan. Sen ei kuitenkaan tule asettua koirakauppaa säätävän viranomaisen rooliin. Vastakkainasettelun sijaan Kennelliiton tulee ohjeistaa ja kannustaa koiraharrastajien välistä yhteistyötä toiminta-ajatuksensa hengessä, joka on: ”edistää puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä sekä parantaa yleistä koiranpitoa Suomessa. Liitto toimii puhdasrotuisten koirien kasvattajien ja harrastajien yhdyssiteenä ja keskusjärjestönä sekä koiraharrastuksen etujärjestönä”.
 
Kenneltoiminnan edistäminen, parantaminen ja etujärjestönä toimiminen ei tarkoita sääntöjen ja pykälien laatimista, niiden noudattamisen valvomista ja rangaistusten asettamista ylitse Suomen lakien.
 
Borderterrikerho
Sari Pöyhönen